ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวณัฐชยา ยอดเทพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวีระพงษ์ หลักทอง
ครู คศ.2

นายอาณัติ คำมณี
ครู คศ.1

นายคมกริช พรมสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย