ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอุทุมพร รอดขันเมือง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจิราวรรณ ชุมลี
ครูผู้ช่วย