ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจิราวรรณ ชุมลี
ครู คศ.1

นางสาวยุพิน มูลผาลา
ครูผู้ช่วย