ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปัทมา เสนสิทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิศนุ สุดาทิพย์
ครู คศ.3

นางพัทธนันท์ สังขะรมย์
ครู คศ.3

นายเชวงศักดิ์ บุญเรืองจักษ์
ครู คศ.1

นางวาสิฐี ผูพงษ์
พนักงานราชการ

นายรัฐพงษ์ ประกายสิทธิ์
พนักงานราชการ

นางสาวนันทา ศรีอาจ
ครูผู้ช่วย