ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพัทธนันท์ สังขะรมย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิศนุ สุดาทิพย์
ครู คศ.3

นางสาวปัทมา เสนสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นายเชวงศักดิ์ บุญเรืองจักษ์
ครูผู้ช่วย

นางวาสิฐี ผูพงษ์
พนักงานราชการ

นายรัฐพงษ์ ประกายสิทธิ์
พนักงานราชการ