ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพิชญาภัค พลโคตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเทิดศักดิ์ จิตรปรีดา
ครู คศ.2

นายปัญญาจิตร ภูสุธรรม
ครู คศ.1

นายภานุวัฒน์ ยศไชยวิบูลย์
ครูผู้ช่วย

นายศรชัย โพนดาแคบ
ครูผู้ช่วย