ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปัญญาจิตร ภูสุธรรม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเทิดศักดิ์ จิตรปรีดา
ครู คศ.3

นายอาณัติ คำมณี
ครู คศ.3

นายภานุวัฒน์ ยศไชยวิบูลย์
ครู คศ.1

นายศรชัย โพนดาแคบ
ครู คศ.1

นายธนาวัฒน์ คำศิริ
ครู คศ.1

นายคมกริช พนมสุวรรณ์
ครู คศ.1

นางสาวศยามล จันกัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวภูมรัตน์ ฐานะ
ครูผู้ช่วย

นายจาตุรนต์ สุดตะมา
ครูผู้ช่วย

นายอภิสิทธิ์ สีหาพล
ครูผู้ช่วย