ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางลักขณา โทนุย
ครูผู้ช่วย