ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพัชราภรณ์ ทัศมาลี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมานิตย์ ทวยหมื่น
ครู คศ.3

นายเชวงศักดิ์ มาตะวงค์
ครู คศ.2

นายวสันต์ ผูพงษ์
ครู คศ.2

นายฟ้าสว่าง ไชยเชฐ
ครู คศ.2

นายศิริพงษ์ ศรีรักษ์
ครูผู้ช่วย