ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพิศสุดา ยอดเทพ
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร คงสมบัติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางกรรณิกา ฮามวงศ์
ครู คศ.1

นางสาววาทิณี ศรีธรรมโม
ครู คศ.1