ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพิศสุดา ยอดเทพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสุนทร กุลวงค์
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร คงสมบัติ
ครู คศ.1

นางกรรณิกา ฮามวงศ์
ครู คศ.1

นางสาววาทิณี ศรีธรรมโม
ครูผู้ช่วย