ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสุนทร กุลวงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพิศสุดา ยอดเทพ
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร คงสมบัติ
ครู คศ.1

นางกรรณิกา ฮามวงศ์
ครู คศ.1

นางสาววาทิณี ศรีธรรมโม
ครู คศ.1