ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประภาส ศรีสุพล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งคล้านคร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :