ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
program
chackw7 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.49 MB 48209
doc
ปฏิทินวิชาการ 1/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 43.58 KB 48326
เอกสารเช่าคอม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1013.36 KB 48492
ตย.รายวิชาเพิ่มเติม(สิ่งแวดล้อม) ป. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 201.02 KB 48352
user_gpa Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.71 KB 48239
เกรดม4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 133.89 KB 48229
สรุปเกรด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.95 KB 48244
คู่มือ
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมsgs Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 48653
คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนบุ่งคล้านคร RAR Archive ขนาดไฟล์ 441.29 KB 48184
อื่นๆ
IS-สำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 519.91 KB 12
คำนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.15 KB 48148
ปกหลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.28 MB 48113
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและปรับปรุงห Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.85 KB 48168
คำนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.06 KB 48574
รายชื่อนักเรียนใหม่ ม.4 ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.47 KB 48484
รายชื่อนักเรียนใหม่ ม.1 ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.38 KB 48120
รายชื่อนักเรียนใหม่ ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.2 KB 48399
ปฏิทินวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 324.56 KB 48290
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 48401
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.93 KB 48174
ตัวอย่างการเขียนรายงานไปราชการ-8708 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 48294
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 23.64 KB 48067
ใบเบิกจ่ายไปราชการครูและนร. Word Document ขนาดไฟล์ 185 KB 48421
แบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.5 KB 48515
บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 60.4 KB 48243
บันทึกข้อความขออนุมัติส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 60.64 KB 48282
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์เดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 75.1 KB 48071
ขั้นตอนการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 14.86 KB 48428
ขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 48361
ปะหน้าโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.08 KB 48296
แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการจัดงาน Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 48097
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการจัดงาน Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 48705
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 48181
แบบบันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 28.75 KB 48550
แบบขออนุมัติดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 83.11 KB 48345
จ้างเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 48302
เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ปีการศึกษา 2559 48469
ตัวอย่าง 5 บท ด้านที่3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.98 MB 48479
เอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนพระราชทาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 104.98 KB 48502
เอกสารวิชาการ คุณครูบุษยา บุญประคม Word Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 55796