ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
program
chackw7 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.49 MB 461
doc
ปฏิทินวิชาการ 1/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 43.58 KB 586
เอกสารเช่าคอม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1013.36 KB 753
ตย.รายวิชาเพิ่มเติม(สิ่งแวดล้อม) ป. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 201.02 KB 616
user_gpa Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.71 KB 497
เกรดม4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 133.89 KB 492
สรุปเกรด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.95 KB 505
คู่มือ
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมsgs Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 611
คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนบุ่งคล้านคร RAR Archive ขนาดไฟล์ 441.29 KB 445
อื่นๆ
คำนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.15 KB 405
ปกหลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.28 MB 366
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและปรับปรุงห Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.85 KB 430
คำนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.06 KB 372
รายชื่อนักเรียนใหม่ ม.4 ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.47 KB 747
รายชื่อนักเรียนใหม่ ม.1 ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.38 KB 375
รายชื่อนักเรียนใหม่ ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.2 KB 659
ปฏิทินวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 324.56 KB 552
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 648
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.93 KB 437
ตัวอย่างการเขียนรายงานไปราชการ-8708 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 554
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 23.64 KB 329
ใบเบิกจ่ายไปราชการครูและนร. Word Document ขนาดไฟล์ 185 KB 634
แบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.5 KB 769
บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 60.4 KB 502
บันทึกข้อความขออนุมัติส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 60.64 KB 541
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์เดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 75.1 KB 326
ขั้นตอนการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 14.86 KB 687
ขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 455
ปะหน้าโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.08 KB 518
แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการจัดงาน Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 360
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการจัดงาน Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 696
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 431
แบบบันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 28.75 KB 638
แบบขออนุมัติดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 83.11 KB 605
จ้างเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 563
เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ปีการศึกษา 2559 730
ตัวอย่าง 5 บท ด้านที่3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.98 MB 728
เอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนพระราชทาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 104.98 KB 571
เอกสารวิชาการ คุณครูบุษยา บุญประคม Word Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 687