ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
program
chackw7 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.49 MB 48327
doc
ปฏิทินวิชาการ 1/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 43.58 KB 48445
เอกสารเช่าคอม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1013.36 KB 48598
ตย.รายวิชาเพิ่มเติม(สิ่งแวดล้อม) ป. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 201.02 KB 48470
user_gpa Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.71 KB 48354
เกรดม4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 133.89 KB 48342
สรุปเกรด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.95 KB 48357
คู่มือ
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมsgs Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 48759
คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนบุ่งคล้านคร RAR Archive ขนาดไฟล์ 441.29 KB 48291
อื่นๆ
รายงานSAR 2564_สพม.บึงกาฬบนค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 53
IS-สำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 519.91 KB 116
คำนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.15 KB 48253
ปกหลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.28 MB 48225
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและปรับปรุงห Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.85 KB 48283
คำนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.06 KB 48679
รายชื่อนักเรียนใหม่ ม.4 ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.47 KB 48588
รายชื่อนักเรียนใหม่ ม.1 ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.38 KB 48223
รายชื่อนักเรียนใหม่ ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.2 KB 48500
ปฏิทินวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 324.56 KB 48408
>แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 48521
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.93 KB 48281
ตัวอย่างการเขียนรายงานไปราชการ-8708 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 48409
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 23.64 KB 48171
ใบเบิกจ่ายไปราชการครูและนร. Word Document ขนาดไฟล์ 185 KB 48527
แบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.5 KB 48621
บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 60.4 KB 48359
บันทึกข้อความขออนุมัติส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 60.64 KB 48399
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์เดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 75.1 KB 48189
ขั้นตอนการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 14.86 KB 48532
ขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 48477
ปะหน้าโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.08 KB 48413
แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการจัดงาน Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 48201
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการจัดงาน Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 48824
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 48313
แบบบันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 28.75 KB 48664
แบบขออนุมัติดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 83.11 KB 48454
จ้างเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 48405
>เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ปีการศึกษา 2559 48572
ตัวอย่าง 5 บท ด้านที่3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.98 MB 48597
เอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนพระราชทาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 104.98 KB 48753
เอกสารวิชาการ คุณครูบุษยา บุญประคม Word Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 55904