ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
program
chackw7 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.49 MB 48324
doc
ปฏิทินวิชาการ 1/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 43.58 KB 48433
เอกสารเช่าคอม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1013.36 KB 48595
ตย.รายวิชาเพิ่มเติม(สิ่งแวดล้อม) ป. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 201.02 KB 48458
user_gpa Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.71 KB 48341
เกรดม4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 133.89 KB 48329
สรุปเกรด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.95 KB 48344
คู่มือ
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมsgs Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 48757
คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนบุ่งคล้านคร RAR Archive ขนาดไฟล์ 441.29 KB 48289
อื่นๆ
รายงานSAR 2564_สพม.บึงกาฬบนค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 38
IS-สำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 519.91 KB 113
คำนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.15 KB 48251
ปกหลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.28 MB 48223
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและปรับปรุงห Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.85 KB 48271
คำนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.06 KB 48677
รายชื่อนักเรียนใหม่ ม.4 ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.47 KB 48586
รายชื่อนักเรียนใหม่ ม.1 ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.38 KB 48221
รายชื่อนักเรียนใหม่ ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.2 KB 48498
ปฏิทินวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 324.56 KB 48396
>แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 48517
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.93 KB 48279
ตัวอย่างการเขียนรายงานไปราชการ-8708 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 48397
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 23.64 KB 48169
ใบเบิกจ่ายไปราชการครูและนร. Word Document ขนาดไฟล์ 185 KB 48525
แบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.5 KB 48619
บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 60.4 KB 48347
บันทึกข้อความขออนุมัติส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 60.64 KB 48387
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์เดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 75.1 KB 48177
ขั้นตอนการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 14.86 KB 48530
ขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 48465
ปะหน้าโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.08 KB 48411
แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการจัดงาน Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 48199
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการจัดงาน Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 48812
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 48311
แบบบันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 28.75 KB 48651
แบบขออนุมัติดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 83.11 KB 48450
จ้างเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 48403
>เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ปีการศึกษา 2559 48570
ตัวอย่าง 5 บท ด้านที่3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.98 MB 48582
เอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนพระราชทาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 104.98 KB 48715
เอกสารวิชาการ คุณครูบุษยา บุญประคม Word Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 55902