ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
program
chackw7 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.49 MB 48315
doc
ปฏิทินวิชาการ 1/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 43.58 KB 48428
เอกสารเช่าคอม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1013.36 KB 48591
ตย.รายวิชาเพิ่มเติม(สิ่งแวดล้อม) ป. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 201.02 KB 48455
user_gpa Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.71 KB 48338
เกรดม4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 133.89 KB 48327
สรุปเกรด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 71.95 KB 48342
คู่มือ
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมsgs Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 48754
คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนบุ่งคล้านคร RAR Archive ขนาดไฟล์ 441.29 KB 48285
อื่นๆ
รายงานSAR 2564_สพม.บึงกาฬบนค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 35
IS-สำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 519.91 KB 111
คำนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 13.15 KB 48249
ปกหลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.28 MB 48217
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและปรับปรุงห Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.85 KB 48267
คำนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.06 KB 48675
รายชื่อนักเรียนใหม่ ม.4 ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.47 KB 48584
รายชื่อนักเรียนใหม่ ม.1 ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.38 KB 48219
รายชื่อนักเรียนใหม่ ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.2 KB 48496
ปฏิทินวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 324.56 KB 48393
>แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 48513
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 208.93 KB 48276
ตัวอย่างการเขียนรายงานไปราชการ-8708 Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 48395
สัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 23.64 KB 48167
ใบเบิกจ่ายไปราชการครูและนร. Word Document ขนาดไฟล์ 185 KB 48521
แบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.5 KB 48615
บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 60.4 KB 48345
บันทึกข้อความขออนุมัติส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 60.64 KB 48385
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์เดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 75.1 KB 48175
ขั้นตอนการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 14.86 KB 48528
ขออนุญาตไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 48462
ปะหน้าโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.08 KB 48406
แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการจัดงาน Word Document ขนาดไฟล์ 63.5 KB 48197
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการจัดงาน Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 48810
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 48306
แบบบันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 28.75 KB 48649
แบบขออนุมัติดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ Word Document ขนาดไฟล์ 83.11 KB 48447
จ้างเหมารถ Word Document ขนาดไฟล์ 84 KB 48401
>เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ปีการศึกษา 2559 48567
ตัวอย่าง 5 บท ด้านที่3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.98 MB 48579
เอกสารประกอบการประเมินโรงเรียนพระราชทาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 104.98 KB 48635
เอกสารวิชาการ คุณครูบุษยา บุญประคม Word Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 55898